Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Legislatíva a štatút

Legislatíva

GDPR

Štatút horskej záchrannej služby

Čl.1 – Úvodné ustanovenia

(1) Horská záchranná služba je zriadená zákonom č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

(2) Horská záchranná služba je štátna rozpočtová organizácia, ktorú riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Sídlom Horskej záchrannej služby sú Vysoké Tatry.

Čl.2 – Územná pôsobnosť

Horská záchranná služba vykonáva činnosť v horských oblastiach, ktoré vymedzuje § 3 zákona a v jaskyniach na území Slovenskej republiky.

Čl. 3 – Predmet činnosti

(1) Horská záchranná služba v horských oblastiach a jaskyniach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť.

(2) Horská záchranná služba najmä
a) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
b) vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
c) podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
d) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
e) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
f) poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu1 v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou,
g) zabezpečuje a vykonáva výskum a vývoj v oblasti lavín, geohazardov, materiálov a postupov pre záchrannú činnosť a vzdelávaciu činnosť,
h) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
i) vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti, vykonáva odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
j) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby,
k) rozhoduje podľa osobitného predpisu2 o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej v zahraničí,
l) poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom mieste,
m) je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania, ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,
n) vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti, 
o) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom a v blokovom konaní môže ukladať pokutu za porušenie povinností ustanovených zákonom,
p) spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa zákona,
r) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku,
s) vykonáva trhacie práce v jaskynnom prostredí v súvislosti so záchrannou a preventívnou činnosťou,
t) konzultuje bezpečnostné opatrenia pri športových a iných podujatiach na požiadanie organizátorov,
u) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami pri plnení úloh podľa zákona.
________

1 – Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2 – Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Horská záchranná služba ďalej
a) vykonáva odstrel lavín na požiadanie osôb oprávnených prevádzkovať živnosť,
b) zabezpečuje odbornú spôsobilosť dobrovoľných záchranárov a iných fyzických osôb a právnických osôb,
c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí,
d) poskytuje ubytovacie služby,
e) poskytuje poradenskú, posudkovú a prednáškovú činnosť v problematike bezpečnosti osôb a majetku v horských oblastiach,
f) môže sa za odplatu podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je v území, 
g) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom územia značenie turistických trás,
h) využíva bezpilotné diaľkovo ovládané prostriedky pri záchrannej činnosti, monitoringu horských oblastí a výskume geohazardov,
i) prevádzkuje rádiovú sieť,
j) prevádzkuje sieť meteorologických staníc,
k) vykonáva záchrannú činnosť na území SR a v zahraničí pri závažnej mimoriadnej udalosti alebo jej bezprostrednej hrozbe prostredníctvom operatívneho záchranného modulu.

Čl. 4 – Členenie organizácie

(1) Horská záchranná služba sa organizačne člení na
a) riaditeľstvo Horskej záchrannej služby,
b) strediská Horskej záchrannej služby.

(2) Riaditeľstvo sa člení na oddelenia.

(3) Strediskami Horskej záchrannej služby sú školiace stredisko, stredisko lavínovej prevencie, operačné stredisko tiesňového volania a oblastné strediská pre horské oblasti:

a)  Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny,
b)  Západné Tatry,
c)  Nízke Tatry,
d)  Veľká Fatra, Kremnické vrchy,
e)  Malá Fatra, Stredné Beskydy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy.
f)  Slovenský raj.

(4) Bližšiu organizačnú štruktúru Horskej záchrannej služby určuje pokyn o organizačnom poriadku Horskej záchrannej služby, ktorý vydá riaditeľ Horskej záchrannej služby po predchádzajúcom súhlase ministerstva.

Čl. 5 – Organizácia riadenia

(1) Horskú záchrannú službu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ je štatutárnym orgánom Horskej záchrannej služby.

(2) Riaditeľa Horskej záchrannej služby zastupuje v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca v plnom rozsahu jeho práv, úloh a zodpovednosti okrem vecí, ktoré si riaditeľ vyhradí do svojej výlučnej právomoci a s výnimkou právomoci uzatvárať a ukončovať pracovný pomer, menovať a odvolávať príslušníkov do/zo služobného pomeru.

(3) Vnútornú organizačnú štruktúru, rozsah pôsobnosti, rozsah oprávnení a zodpovednosti riaditeľa a vedúcich príslušníkov upravuje organizačný poriadok Horskej záchrannej služby.

(4) Na posudzovanie odborných otázok súvisiacich s činnosťou Horskej záchrannej služby zriaďuje riaditeľ Horskej záchrannej služby svoje stále alebo dočasné odborné poradné orgány.

(5) Práva a úlohy zamestnancov Horskej záchrannej služby bližšie určuje pracovný poriadok, ktorý vydá riaditeľ Horskej záchrannej služby.

(6) Práva a úlohy príslušníkov Horskej záchrannej služby ustanovuje osobitný predpis2).

Čl. 6 – Hospodárenie

(1) Horská záchranná služba je zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.

(2) Na hospodárenie Horskej záchrannej služby sa vzťahujú všeobecné záväzné predpisy3) o hospodárení štátnych rozpočtových organizácií.

(3) Horská záchranná služba hospodári s prostriedkami
a) štátneho rozpočtu,
b) prijatými od iných subjektov.

Čl. 7 – Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa štatút Horskej záchrannej služby uverejnený v II. časti vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.5/2003 v znení čl. II vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.45/2004.

___________
2) Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Čl.8 – Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vydania.