Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Zvýšené Silný vietor - 1. stupeň

Pokyny HZS

Pokyn riaditeľa Horskej záchrannej služby zo dňa 20. apríla 2022, ktorým sa vydávajú pokyny Horskej záchrannej služby týkajúce sa bezpečnosti osôb v horských oblastiach pri výkone organizovaných činností

Pokyny Horskej záchrannej služby z  1. 7. 2014 č. 11/2014 na zaistenie bezpečnosti osôb v horských oblastiach


English

Instruction of the Director of the Mountain Rescue Service of 20 April 2022 issuing instructions of the Mountain Rescue Service concerning the safety of persons in mountain areas in the performance of organised activities

Instructions of the Mountain Rescue Service to ensure the safety of persons moving in the mountain areas (valid from 1.7.2014)


Deutsch

Anweisung des Direktors des Bergrettungsdienstes vom 20. April 2022, durch die Anweisungen des Bergrettungsdienstes in Bezug auf die Sicherheit von Personen in Bergregionen bei der Ausführung organisierter Tätigkeiten erteilt werden

Anweisungen des Bergrettungsdienstes zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen in den Berggebieten (gültig ab 1.7.2014)


Polski

Zarządzenie Dyrektora Górskiego Pogotowia Ratowniczego z dnia 20. kwietnia 2022 r., wprowadzające instrukcje Górskiego Pogotowia Ratowniczego dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających w górach podczas wykonywania działalności zorganizowanej

Regulamin Górskiego Pogotowia Ratunkowego (ważny od 1.7.2014)


Magyar

A Hegyimentő Szolgálat igazgatójának 2022. április 20-i utasítása, amellyel a Hegyimentő Szolgálat a szervezett tevékenységek végzése során a hegyvidéki területeken a személyi biztonságra vonatkozó utasításokat ad ki.

Hegyi környezetben tevékenykedő személyek biztonságát biztosító Hegyi Mentőszolgálati utasítások (től érvényes 1.7.2014)