Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

20. výročie vzniku Horskej záchrannej služby

Horská záchranná služba oslavuje v tomto roku významné výročie. 10. júla 2002 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o Horskej záchrannej službe. Od roku 2003 sa datuje vznik Horskej záchrannej služby v pôsobnosti ministerstva vnútra SR a začína sa písať nová etapa záchrany v horách na Slovensku. Uplynulo už 20 rokov od vzniku organizácie, ktorá zjednotila profesionálnych horských záchranárov. Stala sa spoločným menovateľom profesionálnej záchrany v horských oblastiach na celom území Slovenska a zároveň sa stala rozpočtovou organizáciou Ministerstva vnútra SR. Bol to významný míľnik pre záchranu života a zdravia v horách, vďaka ktorému sa darí zlepšovať úroveň záchrany – technicky, metodicky a zvyšovať kvalitu plnenia úloh Horskej záchrannej služby.  Možno dokonca konštatovať, že HZS sa stala uznávanou celosvetovo a je dôležitým partnerom pri rozvoji záchrany v horách aj v iných krajinách.

Slovensko je jednou z najhornatejších krajín Európy. Veľkú časť nášho územia pokrývajú horské masívy. Tento charakter krajiny vytvára ideálne podmienky na pohyb v prírode, horskú turistiku a iné športy. Ich nadšenci sú nielen obyvatelia našej krajiny, ale i tisíce zahraničných návštevníkov, ktorí do našich hôr prichádzajú počas celého roka. Už v druhej polovici 19. storočia sa začala zvyšovať návštevnosť Tatier a aktivity v horách sa tešili stále väčšej obľube u verejnosti. Práve preto, vznikla na Slovensku už v minulosti potreba organizovanej horskej záchrany. HZS ako ju poznáme dnes je jedinečná aj tým, že v nej pracujú profesionálni horskí záchranári, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako hlavnú profesiu celoročne.  

Vďaka zjednoteniu horskej záchrany je možné zabezpečovať rozvoj oblastných stredísk HZS tak, aby záchrana v horách bola poskytovaná na čo najvyššej úrovni vo vzťahu k osobám, ktoré ju potrebujú. V roku 2023 je to aktuálne v šiestich oblastných strediskách a na dvoch špecializovaných pracoviskách.

K horskej záchrannej službe ale patria aj ďalšie činnosti a špecializované skupiny záchranárov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Školenie a priebežné vzdelávanie záchranárov je mimoriadne dôležité, preto je jedným z našich pracovísk Školiace stredisko. Zaoberá sa udržiavaním a zvyšovaním kvalifikovanosti záchranárov a posúvaním kvality metodiky horskej záchrany. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti medicíny, operačných postupov, spoznávame nové materiály, výstroj a výzbroj na výkon našich úloh, aby sme Vám, milí priatelia hôr, slúžili spoľahlivo a čo možno najefektívnejšie, aby sme slúžili životu.  

Je až neuveriteľné, že ďalšie špecializované pracovisko HZS funguje na Slovensku už od roku 1972. Je ním Stredisko lavínovej prevencie. Výsledky a spôsob práce SLP sú absolútne unikátne. Zaoberá sa monitorovaním snehových zrážok a snehovej pokrývky a jej vývoja. Vytvára lavínové predpovedné modely, analyzuje okolnosti vzniku lavín, vďaka čomu je možné lavínovej problematike lepšie porozumieť. SLP hrá významnú rolu pri prevencii v našich horách. Výsledky práce slovenských odborníkov majú v svetovej odbornej komunite svoje pevné miesto. Ich činnosť úzko súvisí aj s vývojom počasia a poveternostnými podmienkami. Partnerom HZS je preto aj Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý poskytuje cenné údaje pre prácu SLP a tým sa podieľa na prevencii v horách. Z tejto spolupráce vzišlo aj zriadenie 47 meteostaníc v našich horách. Dodnes SLP vydalo viac ako 3000 lavínových výstrah.

Jednou z ďalších záchranných skupín HZS sú kynológovia. Sú to naši psovodi, ktorých verní pomocníci sú služobné záchranárske psy. Je možné s hrdosťou tvrdiť, že vysoká úroveň práce našich kynológov je svetoznáma. Ich práca so psami má to najlepšie meno a preto sa psovodi zo Slovenska stávajú často súčasťou mnohých veľkých záchranných akcií a školení, v rámci ktorých odovzdávajú svoje skúsenosti kolegom z iných krajín a rozširujú zároveň svoje vedomosti. Záchranárske psy sú nasadzované v podmienkach a okolnostiach, v ktorých by bez nich záchrana života často nebola možná.  Istotne stojí za zmienku horský modul HZS a účasť kynológov na pátracej a záchrannej akcii v Turecku po ničivých zemetraseniach začiatkom tohto roka v rámci slovenského USAR tímu.

Ďalšou špecifickou záchrannou skupinou sú jaskynní záchranári. Aj tu sa žiada zdôrazniť, že sa jedná o jedinečnú formu záchrany, a že Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá ma na tento účel špeciálne vyškolenú skupinu. Okrem profesionálnych záchranárov, ktorí majú na akcie v tomto prostredí špeciálny výcvik, má HZS aj ďalších 25 zmluvných dobrovoľných záchranárov, ktorí sa venujú len jaskynnej záchrane.  Obdiv a uznanie si záchranári vyslúžili napríklad za účasť na rozsiahlej a náročnej záchrannej akcii v Snežnej jaskyni v roku 2019, za ktorú boli záchranárom udelené aj štátne ocenenia.

V neposlednom rade sa stali neoddeliteľnou súčasťou HZS aj dobrovoľní záchranári prostredníctvom našej stavovskej organizácie, ktorou je Asociácia horských záchranárov. Dnes slúžia dobrovoľní zmluvní záchranári plnohodnotne v mnohých oblastiach a spolupracujú na napĺňaní všetkých úloh HZS kvalifikovane a odborne, čoho garantom je HZS.

Počas 20 rokov prešla HZS mnohými zmenami, ktoré ovplyvnili spôsob poskytovania záchrany. Od roku 2003 je v 24-hodinovej prevádzke aj Operačné stredisko tiesňového volania na linke 18300. Takto je možné zabezpečiť pomoc všetkým, ktorí o ňu požiadajú nepretržite 365 dní v roku. V lete, v zime, počas daždivých dní ale i za slnečného počasia, vo vetre a mraze, vodne aj v noci, na snehu aj v skalných stenách, v ťažkých podmienkach, kde sú mnohokrát v ohrození i samotní záchranári. Aj napriek nepriazni počasia a navzdory náročnosti zásahu, je vždy našim cieľom návrat zraneného do plnohodnotného života. V priebehu dvadsiatich rokov uskutočnili naši záchranári spolu 42433 zásahov.  Naše povolanie je poslaním, je to služba životu.

Dnes sa HZS teší aj zo spolupráce s inými záchrannými zložkami na Slovensku i vo svete. HZS je základnou záchrannou zložkou Integrovaného záchranného systému, ktorého ďalšie zložky sú okrem iných aj Hasičský a záchranný zbor, záchranná zdravotná služba, Policajný zbor SR a ďalších viac ako 12 poskytovateľov pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku. Veľmi intenzívna je aj spolupráca HZS a Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, najmä na pátracích akciách v horských oblastiach. Spomedzi zahraničných horských záchranných zložiek najviac rozvíjame spoluprácu s kolegami z Horskej služby Českej republiky , poľského TOPR-u a GOPR-u. Tieto priateľské a konštruktívne vzťahy si veľmi ceníme, ako i skúsenosti, ktoré si vymieňame. Je  naším záujmom na úrovni našich vzťahov ďalej usilovne pracovať. HZS je aj členom IKAR – medzinárodnej komisie pre horskú záchranu. Dnes sa už často nespomína významný fakt, že bývalá federálna horská služba bola jedným zo zakladajúcich členov IKAR, čo je bezpochyby dôkaz o vysokej úrovni organizácie horskej záchrany u nás. Medzinárodný kongres IKAR sa konal už niekoľkokrát aj na Slovensku.

Práca horských záchranárov je tímová, jednotlivec by nikdy nedokázal napĺňať úlohy horskej záchrany. Dôležití pre toto povolanie sú preto ľudia samotní, ich odhodlanie, nasadenie a odbornosť. Jednotlivci, ale aj schopnosť v tých najťažších a komplikovaných situáciách spolupracovať ako tím, porozumieť si ľudsky i profesijne. Rešpektovať sa navzájom ale i podporovať. Ani stroje, ani moderné technológie nikdy nebudú môcť nahradiť ľudský faktor v našom povolaní. HZS oslavuje, ale práca horských záchranárov nie je stále len oslavou. Do akcie idú vždy s najvyšším nasadením za jediným cieľom, zachrániť život a zdravie. Niekedy však sami zaplatia najvyššiu cenu za svoje nasadenie, vlastným životom. Spomeňme si preto pri tejto príležitosti aj na tých záchranárov, ktorí už nie sú medzi nami. Odišli od nás počas zachraňovania iných, lebo naša práca je poslaním. Spomeňme si na tých, ktorí prispeli k rozvoju horskej záchrany na Slovensku. Nech sú ich činy inšpiráciou. Mŕtvym na pamiatku a živým na výstrahu. Nech sa aj ďalším generáciám darí napĺňať naše poslanie s odvahou, odhodlaním a pokorou. Spomíname a ďakujeme, za priateľstvá, spoločne prežité akcie a zážitky, za prínos k nášmu povolaniu.  

Počas týchto 20 rokov nadobudla HZS nezastupiteľné miesto v spoločnosti na Slovensku a je rešpektovanou v zahraničí. Prajeme si, aby to bol začiatok ďalšej úspešnej a modernej éry záchrany v horách na Slovensku. Aby sme zlepšovali jej úroveň, budovali dôveru u verejnosti a vytvárali horským záchranárom také podmienky na výkon ich povolania a úloh s ním spojených, že budeme môcť aj v ďalších etapách fungovania HZS s hrdosťou tvrdiť: slúžime životu!

Vďaka záchranári, vďaka ministerstvo vnútra! Horám zdar!