Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Úradná tabuľa

Faktúry zverejnené na portáli MV SR

Objednávky zverejnené na portáli MV SR

Objednávky a faktúry

Zmluvy

Štvrťročný výkaz zákaziek s nízkou hodnotou

Verejné obstarávanie

Formulár športových a iných podujatí v horskej oblasti

Prehľad športových podujatí


Register ponúkaného majetku štátu

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Horská záchranná služba vykonáva správa majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) citovaného zákona.

Prebytočný majetok štátu je zverejnený prostredníctvom registra ponúkaného majetku štátu, ktorý je verejne prístupnou evidenciou:

  • prebytočného vymedzeného hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania na prevod správy,
  • prebytočného vymedzeného hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj,
  • dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného do nájmu, s výnimkami uvedenými v zákone.