Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Často kladené otázky

Mám záujem pracovať ako záchranár Horskej záchrannej služby. Mohli by ste mi prosim poradiť, ako mám postupovať ďalej – aké sú požiadavky, resp. na koho sa mám obrátiť?

Uchádzač o zamestnanie záchranára v našej organizácii musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • výborný zdravotný stav (prehliadka v špecializovanom zdravotníckom zariadení), organizácia neuzavrie pracovnú zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
  odmietne podrobiť vstupnej lekárskej prehliadke
 • predchádzajúce úspešné absolvovanie skúšky z oblasti horolezectva, lyžovania, miestopisu príslušnej oblasti a zdravovedy na základe požiadaviek školiaceho strediska a pred komisiou, ktorú na návrh vedúceho školiaceho strediska menuje riaditeľ horskej záchrannej služby, komisia je päťčlenná vrátane predsedu
 • vodičský preukaz skupiny B
 • trvalý pobyt v blízkom okolí príslušnej oblasti
 • iné prípady vstupu do zamestnania a prípadne výnimky posúdi riaditeľ organizácie
 • ďalej sa uchádzač zaviaže, že v určenej lehote absolvuje strednú zdravotnú školu – odbor zdravotný záchranár
 • je bezúhonný, predloží odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Táto podmienka je pre všetkých zamestnancov, nie len pre záchranárov
 • uvedené predpoklady musí zamestnanec spĺňať po celý čas trvania pracovného pomeru

S požiadovkou o prácu v HZS sa obráťte na riaditeľstvo HZS, adresa je uvedená v kontaktoch.

Čo predstavuje záchrana v horách, je to aj zdravotné ošetrenie?

Každý zásah treba rozdeliť na dve časti, jednou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a druhou technický zásah. Všetky úkony týkajúce sa zdravotnej starostlivosti aj naďalej uhradia zdravotné poisťovne. Technické zásahy si bude musieť postihnutý uhradiť sám. A to bez rozdielu, či bol porušený zákon, či si úraz a následný zásah záchranárov zavinil, alebo nie. Novela zákona č. 544/2002 Z.z. stanovuje, o aké technické zásahy ide. Napríklad vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytovanie prvej pomoci, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (teda lekár a lieky), preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku alebo zdravotníckemu zariadeniu, prevoz telesných pozostatkov. Typickým technickým zásahom je uviaznutie. Človek príde do terénu, kde nemá možnosť ísť ďalej ani sa vrátiť a vtedy potrebuje pomoc záchranárov. Časté sú aj pátrania po stratených osobách.

Čo je technický zásah?

Je to všetko to, čo nehradí zdravotná poisťovňa:

 • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
 • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
 • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
 • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
 • v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov,
 • pritom nezáleží na tom, či sa turista riadil alebo neriadil bezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannej služby, ak sa také niečo stane, musí hradiť náklady.

Budú záchranári obmedzovať návštevníkov v pohybe za účelom predchádzania úrazov?

Záchranári v horách nebudú nikomu brániť v pohybe, nebudú ich strážiť, ale ak sa turistom, horolezcom či skialpinistom niečo stane a budú ich zachraňovať, musia im náklady uhradiť.
Často sa ľuďom stane, že zostanú v horách a nemôžu sa odtiaľ dostať alebo utrpia vinou niekoho iného úraz, ale častejšie si ho sami zavinia svojou neopatrnosťou a nerešpektovaním pokynov horských záchranárov.

Aké sú základné povinnosti návštevníkov horských oblastí?

Povinnosti návštevníka a turistu

 • musí dodržiavať pokyny horskej služby,
 • riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
 • správať sa tak, aby neohrozoval vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
 • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti,
 • pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu sa musí zapísať do knihy vychádzok a výstupov,
 • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú.

Aké mám možnosti vrámci poistenia sa?

Pozrite si na našich informáciách o poistení.

Je poistenie Alpenverein platné aj na území Slovenskej republiky?

Všetkým slovenským a zahraničným turistom platí poistenie v rámci členstva Alpenverein aj na území Slovenskej republiky.

Aký je postup pri úhrade nákladov spojených so záchrannou akciou v rámci členstva Alpenverein?

V prípade úrazu Horská záchranná služba zasiela faktúru za výkon záchrannej akcie priamo postihnutému, ktorý si následne uplatní náhradu v poisťovni UNIQA.