Výstrahy: Silný vietor - 1. stupeň

Prijímacie konanie na funkciu: záchranár HZS, Oblastné stredisko Malá Fatra

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímacie konanie na funkciu:

záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko Malá Fatra

Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území SR
 • ovládanie štátneho jazyka
 • slovenské štátne občianstvo
 • zmysel pre tímovú prácu
 • flexibilita
 • vodičský preukaz typu B
 • práca s PC

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesijný životopis
 • kópia rodného listu
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. november 2022.

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 09. septembra 2022 na adresu:

Horská záchranná služba

npor. Ing. Adriana Snášelová

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry      

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou alebo elektronickou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: npor. Ing. Adriana Snášelová,

snaselova@hzs.sk