Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Bilancia na záver roka

Do konca kalendárneho roka zostáva len pár desiatok hodín. Z hľadiska napredovania horskej záchrany priviedla za posledných dvanásť mesiacov Horská záchranná služba do cieľa viacero úspešných projektov. Všetky sú financované formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

S cieľom minimalizovať riziká a následky vyplývajúce z lavínového nebezpečenstva bol v januári 2023 úspešne ukončený projekt, ktorý umožnil vybudovať sieť dvadsiatich piatich nových automatických meteorologických staníc. Zároveň bola inovovaná sieť devätnástich už existujúcich. Umožňujú sledovať rizikové faktory v reálnom čase. Súčasťou projektu sú tiež nová meteodatabáza (vrátane serverového vybavenia) a aktualizovaný meteoportál HZS, ktorý napríklad poskytuje širokú škálu informácií aj verejnosti a to priamo prekliknutím z oficiálnej web stránky HZS.

Automatická meteorologická stanica v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách

Horská záchranná služba týmto projektom tiež nadobudla stacionárny a mobilný (využíva sa v podvese pod vrtuľníkom) preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín, ktoré pomáhajú najmä pri zvýšenom riziku a fungujú ako mechanizmus na predchádzanie vzniku extrémnych lavín.

Transport stacionárneho systému na diaľkový odstrel lavín

„Horský špecializovaný záchranný modul“ je názov projektu, ktorého cieľom bolo vytvoriť záchrannú kapacitu určenú pre nasadenie v horskom prostredí pri mimoriadnych udalostiach. Pozostáva z piatich špecializovaných terénnych vozidiel s výbavou, výstrojom a vyškoleným odborným záchranným tímom, vrátane záchranných psov. Modul môže byť použitý ako prídavná časť iného špecializovaného záchranného modulu u nás, ale i v zahraničí. Záchranárska kapacita (personálne a materiálne) vytvorená prostredníctvom tohto projektu sa úspešne zúčastnila medzinárodnej záchrannej misie po ničivom zemetrasení v Turecku začiatkom roka.

V decembri boli ukončené hlavné realizačné aktivity rekonštrukcie rádiovej siete HZS. Cieľom projektu bolo vybudovanie komplexného digitálneho rádiového systému na hlasovú a dátovú komunikáciu v horských oblastiach a aj mimo nich. Zvýši sa tak efektivita informačného toku a zabezpečí komunikácia so zložkami integrovaného záchranného systému, ale aj s ďalšími zložkami, s ktorými Horská záchranná služba spolupracuje. V projekte sú zahrnuté tiež dve mobilné dispečerské pracoviská, ktoré môžu byť využité v mimoriadnych situáciách.

Spojovacie veliteľské vozidlo

V prípade ďalších dvoch projektov na posilnene intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby boli úspešne podané žiadosti o poskytnutie nenávratných príspevkov na ich realizáciu. V obidvoch prípadoch boli v decembri ukončené realizačné aktivity projektov. Cieľom bolo posilniť intervenčné kapacity HZS prostredníctvom výstavby novej základňovej stanice v oblastnom stredisku Západné Tatry Juh v Žiarskej doline, nákupom motorových vozidiel a motorových štvorkoliek. Zvýši sa tak úroveň operačnej mobility, bezpečnosť transportu pacientov a tiež záchranárov. Týmito projektmi je tiež zabezpečený nákup výstroja a výzbroje príslušníkov Horskej záchrannej služby, bez ktorých by žiadny záchranár nemohol v teréne pomáhať a teda vykonávať svoju prácu.

Náhlavná súprava umožňujúca komunikáciu záchranára s personálom na palube vrtuľníka

Druhý zo spomínaných projektov sústredených na posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby podporil výcvik členov HZS napríklad aj rozšírením materiálno-technickej základne HZS (výstavba budovy Nízke Tatry – Jasná).

Budova základne v Jasnej s logom HZS, ktoré bolo ošetrené ochrannou známkou v marci tohto roku

V rámci realizácie uvedených projektov  boli z fondov EÚ čerpané finančné prostriedky v celkovej výške takmer 19,5 mil. eur.

Súčasťou zvyšovania úrovne horskej záchrany a jej napredovania u nás sú aj úspešné verejné obstarávania, ktorými sa nám darí tiež šetriť verejné financie. V roku 2023 Horská záchranná služba obstarávala viacero podlimitných zákaziek, ktorých celková spoločná predpokladaná hodnota bola takmer 700 tisíc eur, ale dokázala ich vysúťažiť s úsporou takmer 178 tisíc eur. V predchádzajúcom roku pri obstarávaní dvoch nadlimitných zákaziek ušetrila viac než 600 tisíc eur.

Horská záchranná služba zatiaľ neukončila všetky obstarávania týkajúce sa zariadenia Lifeseeker, ktoré by sa následne malo uviesť do praxe. Od začiatku je navrhované na účely pátrania a záchrany. Lifeseeker vytvorí lokálnu mobilnú sieť a submetricky identifikuje zapnutý mobilný telefón. Aby vysielacia stanica Lifeseekeru mohla vzlietnuť, slúži jej ako nosič dron. V tomto roku boli zaobstarané z finančných prostriedkov čerpaných z fondov EÚ 4 nové drony DJI M 30T pre potreby oblastných stredísk v Malej a Veľkej Fatre a v Nízkych a Vysokých Tatrách a dron  DJI MATRICE 350 RTK, ktorý slúži práve ako nosič pre zariadenie Lifeseeker. V radách profesionálnych horských záchranárov bolo Školiacim strediskom HZS doposiaľ vyškolených 19 pilotov bezpilotných prostriedkov, z toho 14 v priebehu roka 2023. Cieľom Horskej záchrannej služby je získať ďalšie funkcionality zariadenia Lifeseeker, aby jeho využitie pri pátraní bolo čo najrozsiahlejšie.

Bezpilotný prostriedok DJI MATRICE 350 RTK so zariadením Lifeseeker

V nedávnom období došlo k zvýšeniu príjmov do rozpočtu Horskej záchrannej služby bez zaťaženia štátneho rozpočtu nadobudnutím finančných prostriedkov za jednotlivé úkony záchranných akcií. Tieto príjmy sú zákonne viazané na záchranárske vybavenie a materiály, takže slúžia bezprostredne na zakúpenie výzbroje a výstroja záchranárov a na servis prostriedkov nevyhnutných pre záchrannú činnosť.

Vedenie Horskej záchrannej služby chce poďakovať všetkých zamestnancom, ktorých podpora a pracovitosť pri realizácií projektov a verejných obstarávaní bola veľmi dôležitá. Spoločne strávený tento a tiež predchádzajúci rok sústredenou a cielenou prácou pomohol zvýšiť efektivitu horskej záchrany a kvalitu zázemia našich príslušníkov.

V trende modernizácie by sme radi pokračovali i naďalej, aby naša spoločná práca prinášala výsledky, ktoré uľahčia a zdokonalia prácu horských záchranárov.

Zdroj fotografií: archív Horskej záchrannej služby