Bez výstrah

Prijímacie konanie na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko Slovenský raj, Oblastné stredisko Malá Fatra-Oščadnica

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov prijímacie konanie:

 1. na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko Slovenský raj
 2. na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko Malá Fatra-Oščadnica

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území SR
 • ovládanie štátneho jazyka
 • slovenské štátne občianstvo
 • zmysel pre tímovú prácu
 • flexibilita
 • vodičský preukaz typu B
 • práca s PC

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je:

Oblastné stredisko Slovenský raj: 1. november 2023

Oblastné stredisko Malá Fatra – Oščadnica: 1. december 2023

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 31. augusta 2023 na adresu:

Horská záchranná služba

Ing. Adriana Snášelová

Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry       

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou alebo elektronickou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne:

Ing. Adriana Snášelová, 0902 521 769

snaselova@hzs.sk

ilustračná foto