Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Prijímacie konanie na funkciu odborný referent prevádzkového oddelenia pre informačné technológie

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

prijímacie konanie na funkciu: odborný referent prevádzkového oddelenia pre informačné technológie Horskej záchrannej služby, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kvalifikačné predpoklady:

Úplne stredné vzdelanie

Iné požiadavky:

bezúhonnosť

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby

trvalý pobyt na území SR

slovenské štátne občianstvo

komunikatívnosť

samostatnosť

flexibilita

odborná prax viac ako 4 roky

vodičský preukaz typu B

vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií:

JavaScript – Pokročilý

jQuery – Pokročilý

AngularJS – Pokročilý

ReactJS – Pokročilý

Open Web Application Security Project (OWASP) – Pokročilý

Algoritmické zmýšľanie

Znalosť programovania v jazyku JavaScript

Znalosť SOA architektúry

Znalosť s DevOps, administrácia OS, znalosť sieťových komunikačných sietí a prístupov

Pokročilá znalosť UX/UI

Základná znalosť SQL a NonSQL databáz

Pokročilé znalosti v reaktívnych frameworkoch React, Vue.js, Angular

Pokročilá znalosť základných kryptografických štandardov a security best practice (znalosť OWASP top ten)

Pokročilá znalosť Proxy a web serverov ako Nginx, Apache, IIS

Vysoké komunikačné zručnosti a schopnosť predávať informácie

Web správa – redakčný systém typu WordPress – úroveň vysoká

css, html5, php programovanie pre tvorbu kompletných web stránok

GIS aplikované pre web rozhranie – úroveň vysoká

tvorba mapových riešení dostupných prostredníctvom web mapových serverov, vytváranie mapových podkladov, vytvorenie mapového servera – konfigurácia, prevádzka, prispôsobenie komponentov pre požiadavky HZS

 

Predpokladaný termín nástupu: 01. 5. 2022

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Požadované doklady:

písomná žiadosť o prijatie

životopis zameraný najmä na pracovné skúsenosti v požadovanej oblasti

osobné doklady, najmä kópia občianskeho preukazu, rodný list (kópia), doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo ich overené kópie

overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie slovenského jazyka

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

 

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou do 25. 3. 2022 na adresu:

Horská záchranná služba

Personálno – sociálne oddelenie

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry

 

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou. Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: pplk. Ing. Viola Pohanková, pohankova@hzs.sk