Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Prijímacie konanie na funkciu odborný referent HZS pre servis informačných technológií

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov prijímacie konanie na funkciu:

odborný referent Horskej záchrannej služby pre servis informačných technológií, Horný Smokovec 17052, 062 01  Vysoké Tatry

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • trvalý pobyt na území SR
 • slovenské štátne občianstvo
 • ovládanie štátneho jazyka
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • zmysel pre tímovú prácu
 • odborná prax viac ako štyri roky
 • vodičský preukaz typu B
 • ovládanie cudzieho jazyka (AJ) výhodou

Znalosti v oblasti IT – pokročilá úroveň:

 • nastavenie a správa PC
 • nastavenie a správa tlačiarní
 • správa sieťovej infraštruktúry Horskej záchrannej služby, bezpečnostných prvkov sietí  HZS, správa tiesňovej linky HZS – serverová strana
 • administrácia webových aplikácií HZS
 • správa virtualizačnej platformy HZS
 • zabezpečenie bezpečnostných dát – zálohovanie

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesijný životopis
 • kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (v závislosti od dĺžky odbornej praxe, min. 1 325,50 €)

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou do 5. 4. 2024 na adresu:

Horská záchranná služba

Ing. Adriana Snášelová

Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne:

Ing. Adriana Snášelová

snaselova@hzs.sk

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou alebo elektronickou formou.