Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Zmluvné podmienky pre použitie mobilnej aplikácie HZS

EN:

Contractual Terms and Conditions for the use of Mountain Recue Service (HZS) mobile application

Please read these Contractual Terms and Conditions thoroughly before installing the application.

  1. Introductory Provisions

These Contractual Terms and Conditions govern the use of HZS mobile application at http://www.hzs.skhttps://play.google.com and https://apps.apple.com/ (hereinafter referred to as the “Application”).

The operator of the Application is the Mountain Rescue Service with its seat at Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Company ID: 37879693 (hereinafter referred to as the “Operator”).

The Application user is any natural person or legal entity who installs the Application on a mobile device (hereinafter referred to as the “User”).

The Application is a mobile application used primarily for emergency calls and sending emergency SMS messages with the indicated location or without GPS position to the Mountain Rescue Service emergency line 18 300 and SMS.

  1. Licence Terms

Pursuant to Act No. 185/2015 Coll. the Copyright Act, as amended, the Application is copyrighted. Property rights to the Application under the Copyright Act and international copyright agreements concluded by the Slovak Republic belong to the Operator. This contract grants no rights to the User in relation to the Operator’s trademarks.

The Operator hereby grants the User limited, personal, non-transferable and non-exclusive licence to use the programme.

  1. Rights and Obligations of Users

The User is entitled to make emergency calls and send emergency SMS messages using the Application, to the extent the Application allows it within its functions.

The User undertakes not to use the Application in a way that would violate rights of the Operator in any way and would lead to misuse of the emergency line and emergency SMS communication.

The Operator is entitled to prevent the use of the Application by the User who may reasonably be presumed to be in breach of these Contractual Terms and Conditions.

The User is not entitled to any compensation in relation to the non-delivery of SMS messages, or to cancelled or failed emergency calls.

  1. Remuneration for using the Application

This Application and the related services are available to Users free of charge.

  1. Warranties

The Operator does not expressly provide any warranty on the Application. The Application is provided “As Is”, without warranty of any kind, either express or implied.

All risks associated with the use of the Application are borne by the User. The Operator shall in no case be liable for any damages caused by using the Application, whatever it may be.

The Operator is not liable for the compliance of the generated GPS coordinates and it is only up to the User to make sure they are complete and correct.

  1. Personal Data Protection

The Operator collects and protects all the provided personal data pursuant to Act No. 18/2018 on Personal Data Protection and amending and supplementing certain Acts, as amended (hereinafter referred to as “Act No. 18/2018 Coll.”).

By accepting these Contractual Terms and Conditions, the User grants consent to the Operator, as the Controller, with the processing of his/her personal data under Act No. 18/2018 Coll., in the extent of the identification data of the User such as name, surname, age, weight, known diseases. The processing methods include collection, retrieval, use, storage, completion, alteration, restriction and disposal. The period of the personal data processing is the period during which the User has his/her personal data completed in the Application and actively uses the Application, or his/her data will be recorded in the rescue operation record and stored according to the Archive Plan of the Operator.

The purpose of the User’s personal data processing is to send information related to the HZS Application for organizing and supporting the Operator’s rescue operations, for as long as the User is actively engaged in the rescue operation, while also other data may be added to this data.

The consent also applies to processors authorized by the Controller (Operator).

The User acknowledges that the provision of his/her personal data is voluntary, s/he may revoke his/her consent at any time free of charge at the address of the Controller (Operator), s/he has the right to access the personal data and to rectify the personal data, to the restriction of incorrect personal data, its disposal, etc.

  1. Final Provisions

By installing the HZS mobile application, a contract is made between the Operator and the User. The Contractual Terms and Conditions are concluded for an indefinite period and terminates upon uninstalling – cancelling the Application by the User. The contents of the contract consist of these Contractual Terms and Conditions. By installing, the User agrees to these Contractual Terms and Conditions.

These Contractual Terms and Conditions may be amended unilaterally by the Operator, always with effect upon the expiry of the 14-day period from the date of publishing the notice on the amendment to the Contractual Terms and Conditions at http://www.hzs.sk.

Legal relations established before the date of effectiveness of the new Contractual Terms and Conditions shall also be governed by these amended Contractual Terms and Conditions, however, rights and obligations established before the effectiveness of amendments to the Contractual Terms and Conditions shall be assessed according to the existing Contractual Terms and Conditions.

For resolving disputes between the Operator and the User, pursuant to Section 37e par. 1 of Act No. 97/1963 Coll. on International Private and Procedural Law, as amended, the Operator and the User have agreed on the territorial jurisdiction of the court of first instance as follows: If the District Court has substantive jurisdiction to resolve the dispute, the dispute between the parties shall be resolved by the District Court in Poprad. If the Regional Court has substantive jurisdiction to resolve the dispute, the dispute between the parties shall be resolved by the Regional Court in Prešov.  

The User acknowledges that in the event of repeated misuse of the Application, the Operator reserves the right to add the User’s number to the list of unwanted SMS senders. If the User believes that the Application has been misused by mistake, the User is entitled to ask the Operator in writing to remove his/her number from the list of unwanted SMS senders.

Valid from 01.06.2020

SK:

Zmluvné podmienky pre použitie mobilnej aplikácie HZS

 Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

 I. Úvodné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky upravujú používanie mobilnej aplikácie HZS na adrese http://www.hzs.sk, https://play.google.com a https://apps.apple.com/  (ďalej len “aplikácia”).

Prevádzkovateľom aplikácie je Horská záchranná služba so sídlom v Hornom Smokovci 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 37879693 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Používateľom aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si nainštaluje v mobilnom zariadení danú aplikáciu (ďalej len “používateľ”).

Aplikáciou je mobilná aplikácia slúžiaca primárne na tiesňové volanie a zasielanie tiesňových sms správ s udanou polohou alebo bez polohy GPS na číslo tiesňovej linky Horskej záchrannej služby 18 300 a sms.

II. Licenčné podmienky

Aplikácia je v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov autorským dielom. Majetkové práva k aplikácii podľa Autorského zákona i podľa medzinárodných dohôd
o autorskom práve uzatvorených Slovenskou republikou, patria prevádzkovateľovi. Táto zmluva neudeľuje používateľovi žiadne oprávnenia v spojení s ochrannými známkami prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ týmto udeľuje používateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie programu.

III. Práva a povinnosti používateľov

Používateľ je oprávnený prostredníctvom mobilnej aplikácie vykonávať tiesňové volania a posielať tiesňové sms správy z aplikácie, a to v rozsahu, v akom to aplikácia rozsahom svojich funkcií  umožňuje.

Používateľ sa zaväzuje nepoužívať aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý by akokoľvek narušoval práva prevádzkovateľa a dochádzalo by k zneužitiu linky tiesňového volania a tiesňovej sms komunikácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť používaniu aplikácie používateľovi, o ktorom sa môže odôvodnene predpokladať, že porušuje tieto zmluvné podmienky.

Používateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti s nedoručením sms správ, resp. so zrušeným alebo neuskutočneným hovorom na tiesňovej linke.

IV. Odplata za používanie aplikácie

Táto aplikácia a z nej vyplývajúce služby sú pre používateľov dostupné zdarma.

V. Záruky

Prevádzkovateľ  výslovne neposkytuje žiadnu záruku na aplikáciu. Aplikácia sa poskytuje tak, ako stojí a leží, bez akejkoľvek záruky, či už výslovne uvedenej alebo mlčky predpokladanej.

Všetky riziká spojené s používaním tejto aplikácie nesie používateľ. Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním aplikácie, nech by bola akákoľvek.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za súlad vygenerovaných súradníc GPS a je len na používateľovi, aby sa ubezpečil o ich úplnosti a bezchybnosti.

VI. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom
č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“).

Potvrdením týchto zmluvných podmienok udeľuje používateľ súhlas prevádzkovateľovi ako správcovi so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa ako sú meno, priezvisko, vek, váha, známe choroby. Spôsoby spracovania
sú zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, úprava, blokovanie
a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, po ktorú má používateľ v aplikácii vyplnené osobné údaje a aktívne používa aplikáciu, resp. jeho údaje budú zaznamenané v zázname o záchrannej akcii a uchované podľa archívneho plánu prevádzkovateľa.

Spracovanie osobných údajov používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich
s aplikáciou HZS pre organizovanie a podporu záchranných akcií prevádzkovateľa, a to po dobu,
po ktorú má používateľ aktívny podiel  v záchrannej akcii s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Súhlas platí aj pre správcom (prevádzkovateľom) poverených spracovateľov.

Používateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu (prevádzkovateľa) odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

VII. Záverečné ustanovenia

Inštaláciou mobilnej aplikácie HZS dochádza k vzniku zmluvy medzi prevádzkovateľom a používateľom. Zmluvné podmienky sa uzatvárajú na dobu neurčitú a zanikajú odinštalovaním – zrušením aplikácie používateľa. Obsah zmluvy tvoria tieto zmluvné podmienky. Inštaláciou súhlasí používateľ s týmito zmluvnými podmienkami.

Tieto zmluvné podmienky môžu byť prevádzkovateľom jednostranne menené, a to vždy s účinnosťou k uplynutiu 14-dňovej lehoty odo dňa uverejnenia oznámenia o zmene zmluvných podmienok
na http://www.hzs.sk.

Podľa takto zmenených zmluvných podmienok sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových zmluvných podmienok, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien zmluvných podmienok, sa posudzujú podľa doterajších zmluvných podmienok.

Pre prípad riešenia sporov medzi prevádzkovateľom a používateľom platí, že sa prevádzkovateľ
s používateľom podľa § 37e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom v znení neskorších predpisov dohodli na miestnej príslušnosti súdu prvého stupňa takto: Pokiaľ bude vecne príslušným na prerokovanie sporu Okresný súd, bude spor medzi stranami rozhodovať  Okresný súd v Poprade. Pokiaľ bude vecne príslušným na prerokovanie sporu Krajský súd, bude spor medzi stranami rozhodovať Krajský súd v Prešove.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade opätovného zneužitia aplikácie si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zaradiť číslo používateľa do zoznamu nežiadúcich odosielateľov sms. V prípade, ak má používateľ za to, že došlo k zneužitiu aplikácie omylom, je oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa o vyňatie jeho čísla zo zoznamu nežiadúcich odosielateľov sms.

 Platné od 01.06.2020