Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Výberové konanie na pozíciu: Odborný/technický pracovník projektu Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu: Odborný/technický pracovník projektu Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby, financovaného formou Nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

 

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zmysel pre tímovú prácu
 • flexibilita
 • vodičský preukaz typu B
 • práca s PC – zvládanie práce so základným kancelárskym softvérovým balíkom (MS Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, e-mail)
 • skúsenosti s administratívou projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (alebo s inými projektami obdobného charakteru)
 • prax v oblasti administrácie projektov minimálne 1 rok
 • základné chápanie štandardných majetkovo-právnych, zmluvných, obchodných a ekonomických vzťahov
 • orientačné znalosti horských oblastí na Slovensku

 

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesíjny životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • kópia občianského preukazu
 • výpis z registra trestov

 

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru: 1. jún 2022

Predpokladaný termín ukončenia pracovného pomeru: do ukončenia aktivít projektu (predpokladaný termín 10-12/2023)

Platové podmienky (brutto): 1250,- €/mesiac

 

Žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 13. mája 2022 na adresu:

Horská záchranná služba

pplk. Ing. Viola Pohanková

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry      

 

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s výberovým konaním poskytne: pplk. Ing. Viola Pohanková, pohankova@hzs.sk