Bez výstrah

Školiace stredisko

Kontakt

Doktora J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 048/6195724
mobil: 0903/624021
e-mail: skola@hzs.sk
vedúci lekár: medicina@hzs.sk
vedúci služobnej kynológie: kynologia@hzs.sk
vedúci rádiospojenia: rdst@hzs.sk
vedúci speleozáchrany: speleo@hzs.sk

Činnosti školiaceho strediska HZS

Školiace stredisko HZS, na základe vyhlášky č. 23/2006 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. januára 2006, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, vykonáva školenia a preskúšania na získanie a obnovu odbornej spôsobilosti v nasledovných druhoch záchranných činností:

a) základná záchranná činnosť,
b) pozemná záchranná činnosť,
c) záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou,
d) jaskynná záchranná činnosť,
e) záchranná činnosť v lavíne,
f) záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa,
g) záchranná činnosť na lyžiarskej trati.


Rádiospojenie

Súčasťou činnosti školiaceho strediska je aj starostlivosť o rádiovú sieť HZS a školenie v tejto oblasti. Rádiová sieť Horskej záchrannej služby pozostáva zo:

 • základňových rádiostaníc – umiestnených na dispečingoch
 • pevných rádiostaníc – umiestnených na záchranných staniciach 
 • retranslačných staníc – umiestnených na vyšších vrcholoch v teréne 
 • vozidlových rádiostaníc – umiestnených vo vozidlách 
 • ručných rádiostaníc – rádiostaníc pridelených pracovníkom

Vedúci rádiooperatér zodpovedá za:

 • odbornú prípravu v oblasti rádiového spojenia príslušníkov HZS a čakateľov horskej služby akcieschopnosť, údržbu, opravy a kontroly rádiových zariadení, súčasne plní funkciu hlavného operatéra (osoba zodpovedná za prevádzku rádiových zariadení)
 • vedenie evidencie rádiových zariadení 
 • vedenie dokumentácie rádiovej prevádzky a jej aktualizáciu 
 • dodržiavanie podmienok rádiovej prevádzky uvedených v povolení
 • za nákup rádiostaníc, príslušenstva a náhradných dielov 
 • iné úlohy súvisiace s rádiovou prevádzkou.
 • usmerňuje a riadi rádiooperatérov oblastných stredísk HZS.

Zodpovedný:   Martin Kupčo Bc., tel.: 044/5591678
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok


Záchranné činnosti

Pozemná záchranná činnosť

Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť podľa § 2 písm. b) až f) vyhlášky č. 23/2006 Z.z. je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti, teda aj pozemnej záchrannej činnosti.

Základným predpokladom pre výkon úspešnej záchrany v horách, je zvládnutie pohybu a metodiky záchrany v exponovanom horskom teréne. Vzhľadom na tieto požiadavky sa školiace stredisko venuje priebežnému vzdelávaniu záchranárov a inštruktorov HZS. Sú to vzdelávacie programy a cvičenia týkajúce sa technickej ale aj kondičnej prípravy. Kondičné previerky a v neposlednej rade nácvik veľkých lavínových a záchranných akcií sú súčasťou činnosti. Tento proces sa prispôsobuje ročným obdobiam ako aj príchodu nových technických prostriedkov a spôsobov záchrany v horách. Kurzy základnej a pozemnej záchrannej činnosti organizuje aj pre dobrovoľných záchranárov občianskych združení.

Garantmi pre pozemnú záchrannú činnosť sú:

 • Benický Lukáš Bc.
 • Grešo Milan Bc.  
 • Kupčo Martin Bc.
 • Nemec Peter Bc.
 • Švantner Roman Bc.

Letecká záchrana

Školiace stredisko zabezpečuje vzdelávanie záchranárov a inštruktorov v leteckej záchrane v spolupráci s letkou ministerstva vnútra SR a firmou ATE Poprad. Tieto školenia sa realizujú na základe letového plánu rozdeleného na jarnú a jesennú časť, v jednotlivých oblastných strediskách HZS. Takto pripravovaní záchranári sú schopní vykonať leteckú záchranu s použitím leteckej techniky MI 171 a Agusta 109 K 2. V letnom a zimnom období sa uskutočňuje letecký výcvik hlavne pre kynologický odbor HZS.

Vykonávajú sa za účelom okamžitej prepravy záchranného týmu, potrebného záchranného a zdravotníckeho materiálu na miesto nešťastia a po zabezpečení základných životných funkcií následná preprava postihnutého do príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka sa člení na činnosti kde je možné s vrtuľníkom pristáť a vykonávať záchrannú akciu bežným spôsobom (vystúpenie, nastúpenie, naloženie a vyloženie pacienta) a špeciálnu činnosť leteckej záchrany, teda činnosť, kde nie je možné s vrtuľníkom pristáť a vykonať záchrannú akciu bežným spôsobom (opretia, zlaňovanie, podvesy a práca s palubným navijákom).

Garatmi pre leteckú záchrannú činnosť sú:

 • Benický Lukáš Bc. 
 • Grešo Milan Bc. 
 •  Kupčo Martin Bc. 
 • Nemec Peter Bc. 
 • Švantner Roman Bc. 

Speleozáchrana

Horská záchranná služba v zmysle §3 Zákona č. 544/2002 Zbierky zákonov vykonáva záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí. Po prvý krát v histórii na území Slovenska garantuje štát záchranu osôb v jaskynnom prostredí svojou špecializovanou profesionálnou organizáciou.

Metodickú činnosť, školenia a cvičné akcie zastrešuje školiace stredisko HZS. Spolupracuje hlavne s jaskynnými záchranármi z poľského TOPR zo Zakopaného ale aj so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, jej klubmi a skupinami. Pravidelne sa uskutočňujú cvičenia a cvičné záchranné akcie, medzinárodné semináre a iné podujatia doma i v zahraničí.

http:// www.speleorescue.sk

Metodické techniky a postupy záchrannej činnosti vychádzajú z francúzskej školy jednolanovej speleologickej techniky a záchranných činností pomocou statických lán. Materiálne a technické vybavenie sa postupne buduje a dopĺňa tak, aby bolo kompatibilné s materiálmi používanými pri záchrannej činnosti v jaskyniach v krajinách EU.

Jaskynnú záchrannú skupinu HZS riadia garanti:  Nemec Peter Bc., tel.: 0903624108
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok, tel.: 044/5591678

Jaskynné záchranné družstvo tvoria záchranári z jednotlivých oblastných stredísk HZS s rozšírenou odbornou spôsobilosťou na jaskynnú záchrannú činnosť:


Záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa

Ako v minulosti, tak aj v dnešnej dobe je v lavínovej záchrane v celom svete najspoľahlivejším prostriedkom hliadka, tvorená horským záchranárom a dobre vycvičeným psom. Úspech každého, akokoľvek výborne vycvičeného psa však vždy závisí od schopností a skúseností psovoda. Ten po nasadení na lavínu organizuje záchranu sám, alebo podľa jeho pokynov vedúci akcie. Aj najlepšia hliadka dosiahne úspech len vtedy, ak sa včas dostaví na miesto zásahu, a to správne vystrojená a so znalosťou miesta zásahu. V praxi HZS sa vyskytuje viac pátraní po zablúdených, nezvestných, zranených a obetiach hôr ako lavínových akcií, a preto sa výcviku vyhľadávania osôb v horskom teréne venuje rovnaká pozornosť ako hľadaniu v lavínach. Zapojenie našich psov pri zemetraseniach v cudzine podnecuje k výcviku psov aj na záchranu z ruín.

Rozvojom leteckej záchrany sa skracuje časový faktor nasadenia psa, ale zároveň aj nároky na vycvičenosť, pohotovosť a aktuálne poplachové plány.

Služobnú kynológiu organizačne zastrešuje Školiace stredisko HZS, ktoré vedie evidenciu členov a psov, ich kvalifikáciu, zaisťuje školenia a skúšky. Dáva podnet na vyplácanie chovateľských príspevkov, prípadne na ich pozastavenie. Organizuje spoluprácu a účasť na školeniach členských štátov IKARu a spolupracuje so psovodmi Policajného zboru SR. Bez obetavej činnosti figurantov a pomocníkov sa kvalitná sa práca pri výcviku a skúškach psovoda so psom nedá ani predstaviť. Skúšky ovládateľnosti a špeciálneho výcviku hodnotí komisia inštruktorov výcviku HZS menovaná vedúcim kynológom. Skúšok sa môže zúčastniť len psovod so zdravým psom za predpokladu predchádzajúceho výcviku.

Skúšky sa skladajú zo:

 • skúšky ovládateľnosti psa
 • skúšky špeciálneho výcviku.

Hliadka je hodnotená podľa výkonu stupňom:

 • A (základný výcvik, základný stupeň) Psovod so psom môže získať stupeň A najskôr v 12 mesiacoch veku psa.
 • B (pokročilý výcvik, pokročilý stupeň)
 • C (zdokonaľovací výcvik, najvyšší stupeň)
 • CW (nadstavbový výcvik, opakované potvrdenie najvyššieho stupňa).

Odbor kynológie HZS, garanti: Fedor Zdeno Bc., tel.: 0903624745
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok


Kurzy pre lyžiarsku záchranu

Zákon č. 544/02 Z.z. ukladá za povinnosť prevádzkovateľovi lyžiarskej trate zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a prepravu zranenej osoby odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa jej poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia.

Školiace stredisko zabezpečuje školenia z lyžiarskej záchrany a na základe úspešného absolvovania, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti z lyžiarskej záchrany pre všetky lyžiarske strediská Slovenskej republiky s dobou platnosti 24 mesiacov.

Garanti:

 • Benický Lukáš Bc.
 • Grešo Milan Bc.       
 • Kupčo Martin Bc.
 • Lizuch Milan Ing.
 • Nemec Peter Bc.
 • Švantner Roman Bc. 

Lavínová problematika

Pod vedením garantov zo Strediska lavínovej prevencie sa uskutočňujú školenia na lavínovú prevenciu a záchrannú činnosť na lavíne.
Garantmi pre túto činnosť sú príslušníci Strediska lavínovej prevencie:

 • Kyzek Filip Mgr.

Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok 
Tel.: 044 5591 695

Záchranná lavínová akcia predstavuje náročnú logistickú činnosť v nebezpečnom vysokohorskom prostredí. V akcii, v ktorej je najrozhodujúcejším faktorom čas, záchranári musia zvládnuť bezpečný a rýchly presun na miesto nehody, nájdenie zasypaných osôb v čo najkratšom čase, ich kvalitné ošetrenie a následne ich transport na ďalšie ošetrenie. Tieto činnosti sa všetci záchranári učia v základnej a pozemnej záchrannej činnosti. Ale predchádzanie lavínovým nehodám je vecou lavínovej prevencie, ktorú robia lavínoví špecialisti.

Lavínoví špecialisti musia mať znalosti o meteorologických a topografických podmienkach pre vznik lavín, o snehu a snehovej pokrývke a vzniku lavín a ich klasifikácii. Ďalej musia ovládať rôzne testy stability snehovej pokrývky a dokázať ich správne interpretovať nielen pre ďalšie spracovanie dát na Stredisku lavínovej prevencie, ale aj pre verejnosť. Zdokonaľovanie sa v organizačných činnostiach pri lavínových záchranných akciách a sledovanie nových trendov a technológií v záchranných činnostiach sú v súčasnej dobe samozrejmosťou. Zostavenie lavínovej predpovede na základe zozbieraných údajov, evidencia lavín a lavínových dráh sú ďalšie činnosti, ktoré sú predmetom školení ma lavínovú prevenciu a záchrannú činnosť na lavíne.

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je členom Európskej asociácie lavínových služieb (European Avalanche Warning Services) a tiež sa aktívne zúčastňuje na stretnutiach lavínovej komisie IKAR-u. Získané poznatky aplikuje a implementuje v príprave a organizácií školení, ktoré v spolupráci so Školiacim strediskom organizuje.


Evidencia a administratíva

 • Vedie a spracováva prvotnú evidenciu na Školiacom stredisku HZS
 • Spracováva a sumarizuje prvotnú evidenciu zo školiacich podujatí, školení a kurzov poriadaných školiacim strediskom HZS
 • Vykonáva prvotnú evidenciu osobných kvalifikačných kariet príslušníkov HZS, zamestnancov občianskych združení a fyzických osôb iných subjektov. 
 • Zodpovedá za ochranu osobných údajov účastníkov školení, ktoré sú uložené na Školiacom stredisku HZS.

Zodpovedná: Zuzana Daxnerová Mgr., tel. 0903624922
Sídlo: Horská záchranná služba Dr. J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok