Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Rekonštrukcia rádiovej siete HZS

Názov projektu: Rekonštrukcia rádiovej siete HZS

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 7 026 001,73 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu.

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov:

  • plocha pokrytia územia systémom včasného varovania 1 500 000 ha, pričom ďalších 100 000 ha bude pokrytých zo zdrojov štátneho rozpočtu (retranslačný bod Kasprow vrch),
  • počet subjektov zapojených do projektu: 1,
  • počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou, regionálnou a národnou úrovňou: 1, 
  • počet systémov včasného varovania: 1,
  • počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov: 1.

Obdobie realizácie projektu: 01.04.2018 – 20.12.2023

Opis: Cieľom projektu je vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (HZS). Systém bude slúžiť na hlasovú a dátovú komunikáciu v horských oblastiach a mimo nich pri nasadení HZS, zvýši efektivitu informačného toku a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje. Projekt zahŕňa aj dve mobilné dispečerské pracoviská, ako vysunuté pracoviská OSTV v/mimo vymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci Integrovaného záchranného systému SR (IZS) alebo pri iných mimoriadnych situáciách v/mimo horských oblastí. Vybudovaním digitálnej rádiovej siete vznikne nosná dátová os systému vyhodnocovania rizík pre obojsmerný prenos údajov v teréne medzi pozorovateľmi, ktorí vyhodnocujú stav rizík priamo v teréne. Sú to pracovníci HZS, poverené osoby na vysokohorských chatách alebo iné osoby na to vyškolené. Ďalšou funkciou dátovej osi je komunikácia pre systém varovania a pripravenosti nakoľko prostredníctvom rádiovej komunikácie sa vykonáva aj včasné varovanie a pripravenosť pre osoby pohybujúce sa vo vysokohorskom prostredí prostredníctvom správ ako hlasových, tak i textových, resp. dáta prenášané cez digitálnu komunikáciu RDST.