Bez výstrah

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby

Názov projektu: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 5 519 085,87 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Optimalizácia systémov, služieb a poslinenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov:

  • čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy,
  • počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností,
  • počet koncepčných analytických a metodických materiálov,
  • počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik,
  • počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami,
  • počet zahraničných subjektov,
  • počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy,
  • zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít

Obdobie realizácie projektu: september 2019 – máj 2023

Opis: Hlavným cieľom projektu, ktorého miestom realizácie je Dom HZS Liptovský Hrádok je prostredníctvom zvýšenia úrovne kvality a efektivity vzdelávacieho systému zefektívniť, urýchliť a zabezpečiť včasnú a cielenú intervenciu, záchranné a pátracie operácie v prípade náhlych krízových situácii spôsobených klimatickými zmenami tak, aby sa v konečnom meradle dosiahlo zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. 

Tento hlavný cieľ sa dosiahne prostredníctvom vybudovania vysokošpecializovaného pracoviska (vrátane obstarania zariadení), ktoré pre záchranárov vytvorí simulované prostredie v bezpečných podmienkach a pripraví ich pre exteriérové nepriaznivé podmienky.