Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť

Horská záchranná služba

realizuje so svojim poľským partnerom

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Zakopane, www.topr.pl

mikroprojekt v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko– Slovenská republika 2007-2013

s názvom
Prepojenie slovenského a poľského geografického informačného systému horskej záchrany – prvá časť

Opis projektu:
Horská záchranná služba v súčasnosti používa pri operatívnom riadení záchranných akcií najmä klasické tlačené mapy bez možnosti automatického vyhľadávania potrebných údajov.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ako poľský partner tohto mikroprojektu a nabližšia spolupracujúca organizácia žiadateľa, využíva geografický informačný systém (GIS), ktorý jej umožňuje lokalizovať a analyzovať všetky potrebné údaje o polohe a na základe týchto informácií plánovať záchranárske zásahy.   
Absencia digitálnej podoby niektorých máp u slovenského žiadateľa však znemožňuje sledovanie postupu záchranných zložiek HZS a TOPR na jednej ucelenej vrstve informácií (mape) online operátorom a veliteľom zásahových zložiek. Z toho vyplývajúcimi najvýznamnejšími rezervami sú čiastočne obmedzená pružnosť operátora pri rozhodovaní o ďalšom postupe po prijatí tiesňového volania a slabý prenos priestorových informácií počas záchranného zásahu. Vzhľadom na disproporciu v možnosti využívania geografického informačného systému žiadateľa a partnera, je súčasná zladenosť zložiek HZS a TOPR pri spoločných zásahoch nedostatočná. Pri dlhodobejších pátracích akciách chýba spätná sofistikovaná kontrola prepátraného územia bez možnosti exaktného určenia vynechaných oblastí pátrania. Taktiež chýba elektronická archivácia priestorových údajov skončených záchranných akcií pre vyhodnocovanie, porovnávanie a štatistické spracovanie resp neskoršie dokazovanie adekvátnosti postupov pri zásahu a pod.

Čiastkové ciele projektu preto sú: 

  1. Prijatie know-how od poľského partnera a vytvorenie kompatibilného geografického informačného systému horských oblastí u žiadateľa tohto mikroprojektu prostredníctvom:
  2. Sprevádzkovanie a overenie funkčnosti novovytvoreného kompatibilného geografického informačného systému horských oblastí v systémoch žiadateľa a partnera projektu.
  3. Príprava podkladov pre prípravu nového spoločného projektu HZS a TOPR na základe aktuálnych potrieb záchranárov a možností informačných systémov.

Trvanie projektu: 10 mesiacov (apríl 2010 – január 2011)