Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike

SK

Horská záchranná služba Poprad sa zapojila do Slovenskej rozvojovej pomoci prostredníctvom projektu Posilnenie kapacít horskej záchrannej služby v Kirgizskej republike

Súhrn projektu

Väčšinu rozlohy Kirgizskej republiky, viac než 90%, tvoria pohoria s nadmorskou výškou nad 1000 m. n. m. Rôznorodosť flóry a fauny Kirgizskej republiky vytvára obrovský potenciál pre rekreáciu a rozvoj domáceho a medzinárodného turistického ruchu, ktorý sa v súčasnosti v prevažnej miere orientuje na prírodné prostredie. V Kirgizskej republike sa nachádzajú tri medzinárodné centrá horolezectva a množstvo spoločností organizujúcich túry. Turistický ruch založený na rôznych aktivitách zahŕňa rafting, jaskyniarstvo, chôdzu či jazdenie na koni. Horskú záchrannú službu v tomto štáte vykonávajú výlučne neštátne a súkromné spoločnosti (len v prípade celoštátnej katastrofy poskytujú pomoc aj niektoré štátne organizácie – Ministerstvo pre ekológiu a núdzové situácie Kirgizskej republiky, vojenská služba a milícia – polícia). Napriek entuziazmu a profesionalite svojich členov tieto organizácie potrebujú podporu najmä vo sfére vzdelávania, transferu poznatkov a technických kapacít. Slovenská republika disponuje vynikajúcimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti horskej záchrannej služby, ktorá vykazuje vysoký stupeň organizácie, a preto je schopná transferu svojich poznatkov a zručností do partnerskej krajiny v zahraničí. Je taktiež spôsobilá asistovať organizáciám v Kirgizskej republike (potenciálne aj v strednej Ázii) pri zvyšovaní ich kapacít. Cieľom projektu je transfer zručností a poznatkov slovenskej horskej záchrannej služby, čo sa týka štandardných služieb plne uznávaných na medzinárodnej úrovni, transfer zručností a poznatkov v oblasti záchranárskej praxe a zvyšovanie technických kapacít organizácií poskytujúcich horskú záchrannú službu v Kirgizskej republike.

Partner projektu
Tien-Shan RTM. Ltd., (Rescue and Transportation in Mountains, Repatriation)

Tien-Shan RTM je súkromná firma, ktorá má 15 zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok. Hlavným cieľom tejto organizácie je poskytovať záchrannú a prepravnú službu v horách pre všetkých ľudí, ktorí takéto služby budú potrebovať na území Kirgizskej republiky, organizovať sprievodcovské služby a priemyselný turizmus.
Tien-Shan RTM je jedinou súkromnou firmou, ktorá vykonáva záchranárske práce v kirgizských horách. Tieto práce sa zväčša organizujú v spolupráci s Kyrgyz Alpine Club (Kirgizský vysokohorský klub).

Celkový cieľ projektu
Projekt sa bude zaoberať problémom kirgizskej záchrannej služby, ktorej chýbajú nielen ľudské kapacity ale aj financie. Táto situácia sa vo všeobecnosti dá považovať za jeden z dôsledkov chudoby – podľa odhadov žije približne 80% obyvateľov pod hranicou chudoby. Zahraniční turisti očakávajú poskytnutie prípadnej prvej pomoci na veľmi vysokej úrovni, a preto nedostatok vedomostí a moderného vybavenia je neakceptovateľný. Celkovým cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť v kirgizských horách. To si vyžaduje rozvoj vedomostí a kapacít súkromných spoločností a mimovládnych organizácií v Kirgizskej republike vo sfére horského záchranárstva, aby bola partnerská organizácia ako poskytovateľ horskej záchrannej služby schopná získať medzinárodne uznávaný certifikát horského záchranárstva. Tým projekt pomôže krajine dosiahnuť plnohodnotné začlenenie sa do medzinárodných organizácií ako ICAR.

Zrealizované aktivity
Prenos slovenských skúseností o mendzinárodne akceptovateľných štandardoch v oblasti horskej záchrany do Kirgizska sa začal na stretnutí, ktoré sa konalo na prelome septemra a októbra 2006 v Biškeku (Kirgizsko). Začalo sa s prípravou zimného školenia a riešili sa aj možnostinštitucionalzácie horskej záchrannej služby v Kirgizsku.
Vo februári sa konalo školenie lavínovej záchrany. O toto školenie prejavili veľký záujem rôzne štátne aj súkromné organizácie, o čom svedčí aj vyšší počet absolventov kurzu (37) ako sa pôvodne plánovalo (30 účastníkov). Všetci absolventi dostali celosvetovo akceptovaný certifikát.
Metodika horskej záchrany sa vydala v októbri 2007. Obsahuje základné informácie a postupy horskej záchrany v podmienkach Kirgizska.
V novembri 2007 sa zrealizovala posledná nosná aktivita projektu – školenie pozemnej záchrany. Zúčastnili sa ho členovia pohraničnej stráže, horolezci, skialpinisti a ďalší účastníci, ktorí budú vykonávať záchranné práce v horských oblastiach Kirgizska. Na záver školenia dostali úspešní absolventi certifikáty.

Obdobie implementácie projektu
októbe2006 – január 2008

Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte, napíšte nám.


EN

Mountain Rescue Service Poprad (Horská záchranná služba Poprad) is implementing the project Developing Capacities for Mountain Rescue Service in Kyrgyz Republic, within the Slovak Oficial Development Aid.

Brief project description:

The Kyrgyz Republic is dominated by mountains, with over 90% of the country above 1000m altitude. The biological and landscape diversity of the Kyrgyz Republic provides immense potential for recreation and for the development of domestic and international tourism. Much of the current tourism focuses on the natural environment. Three international climbing centers operate in the Kyrgyz Republic, and a number of companies arrange tours. ‘Activity-based’ tourism also includes rafting, caving, walking, and horse riding. In this country, mountain rescue services for tourists are performed by non-governmental and private organizations only (in cases of national disasters is the aid provided by several state organizations – the Ministry for Ecology and Emergency Situations of Kyrgyz Republic, Military Service Departments and Militsia – Police). Despite enthusiasm and professionalism of its members, these organizations need the support mainly on the fields of education, transfer of know-how and technical capacities. Slovak Republic has excellent long-term experiences in and well-organized mountain rescue service able to transfer its know-how and skills to partners abroad. Accordingly, it can assist to organizations in Kyrgyz Republic (and potentially in Central Asia) to increase their respective capacities. The project is aimed at transfer of skills and know-how from Slovakia on mountain rescue services standards that are fully acceptable on international level; transfer of skills and know-how from Slovakia on mountain rescue praxis; and increasing of technical capacities of organizations providing mountain rescue in Kyrgyzstan.

Partner institution in the recipient country:
Tien-Shan RTM. Ltd., (Rescue and Transportation in Mountains, Repatriation) Tien-Shan RTM, as the partner of this project, is private company. This company has 15 part time employees, The main goal of this organization is to provide rescue and transportation work in the mountains for any people who need it on the territory of Kyrgyz Republic, organize guidance and industrial alpinism work.
Tien-Shan RTM is the only private rescue company which conducts rescue in the mountains in Kyrgyzstan. Such work often is arranged in cooperation with Kyrgyz Alpine Club.

Overall goal of the project
The project will address the problem of the Kyrgyz mountain rescue, which is lack of the capacities, as well as of funding. This situation is generally a consequence of the poverty – approximately 80% of the population is estimated to live below the poverty level. The foreign tourists are expecting provision of the potential first aid on very high level, and therefore the lack of the know-how and of modern equipment could not be accepted. Therefore, the overall goal is to increase the safety in Kyrgyz mountains. That requires development of knowledge and capacities of private companies and non-governmental organizations in Kyrgyzstan in the field of mountain rescue; to enable partner organization, as the mountain rescue provider, to obtain internationally fully acceptable certificate on mountain rescue, and thereby, assist the country to achieve full integration/participation in international organizations such as IKAR.

Completed project activities
Transfer of skills and know-how from Slovakia to Kyrgyzstan on internationally recognised Mountain rescue services standards began at the Kick-off meeting held on September/October 2006 in Bishkek. On this occasion preparation started for winter training of mountain rescuers scheduled for February 2007 and discussions was initiated on institutionalisation of mountain rescue service in Kyrgyzstan. Equipment necessary for training and later on for implementing rescue service was party purchased.
On February 2007 the Winter Avalanche Training was conducted. The training received great interest from concerned stakeholders, which is confirmed by higher number of participants than was originally planed (37 instead of 30 trainees). All participants received Certificates of Completion, which are acceptable worldwide. Rescue Manual was issued in October 2007. It contains basic information and procedures for mountain rescue in Kyrgyzstan.
In November 2007 the final from principal project activities – Training on Ground Rescue – was implemented. Members of boarder police, mountaineers, skilpinists and others who will be involved in provision of mountain rescue in mountaineous regions of Kyrgyzstan participated at the training. Succesfull participants received Certificates of Completion at the end of the training.

Project duration:
October 2006 – January 2008

In case of any questions, please, do not hesitate to contact us at projects@hzs.sk.