Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby

Názov projektu: Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 2 999 242, 75 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ: 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej zvýšením kvality a efektivity cielenej intervencie v procese horskej záchrany služby, zvýšením úrovne operačnej mobility, aktualizáciou relevantných koncepčných dokumentov týkajúcich sa výkonu záchrannej činnosti v horách a organizáciou medzinárodného cvičenia.

Merateľné ukazovatele:

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov = 2;

Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami = 1;

Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností = 1;

Počet zahraničných subjektov = 2;

Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik = 12;

Obdobie realizácie projektu: 5.2.2020 – 21.12.2023

Opis: Cieľom projektu je posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby prostredníctvom výstavby novej základňovej stanice v oblastnom stredisku Západné Tatry Juh v Žiarskej doline, nákupom motorových vozidiel SUV 4×4 Hybrid, motorových štvorkoliek a snežných skútrov, a prostredníctvom aktualizácie relevantných koncepčných dokumentov týkajúcich sa výkonu záchrannej činnosti v horách a organizáciou medzinárodného cvičenia. Prínosom bude zvýšenie úrovne operačnej mobility a bezpečnosti transportu pacientov, záchranárov a riadiacich pracovníkov, a zároveň priblíženie sa moderným ekologickým štandardom v doprave. Uvedené aktivity prispejú k zvýšeniu kvality a efektivity cielenej intervencie v procese horskej záchrany a pri riešení krízových situácií v mikroregióne -horskej oblasti južnej strany Západných Tatier.