Bez výstrah

Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby III

Názov projektu:  Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby III

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP: 5 161 277,08 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ: 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Hlavným cieľom projektu je: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby. V rámci predloženého projektu sa plánuje s podporou výcviku členov HZS, rozšírením materiálno-technickej základne HZS (výstavba Dom Horskej záchrannej služby Nízke Tatry – Jasná, nákup dopravných prostriedkov a vybavenia pre členov HZS) a digitalizáciou dokumentu za účelom nastavenia procesov pri zvládaní a riadení mimoriadnych udalostí.

Merateľné ukazovatele:

– Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1;

– Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 1;

– Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností: 2,

– Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik: 20.

Obdobie realizácie projektu: 01/2020 – 12/2023