Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Pilotné riešenie pre environmentálne vhodný vysokohorský turizmus v Kirgizsku

SK


Horská záchranná služba Poprad sa opäť zapojila do Slovenskej rozvojovej pomoci prostredníctvom projektu Pilotné riešenie pre environmentálne vhodný vysokohorský turizmus v Kirgizsku

Stručná charakteristika projektu:

Atraktívnosť kirgizskej krajiny je dôležitým faktorom pri podpore rozvoja turizmu, ktorý v národnej ekonomike rýchlo nadobúda veľký význam.
V Kirgizsku sa rozkladá vyše 88 hlavných horských chrbtov, z ktorých väčšina patrí do pohoria Ťan Šan. Na Kirgizskom chrbte je z pohľadu vysokohorskej turistiky najzaujímavejší kaňon Ala-Arča. Región Ak-Saj v Národnom parku Ala-Arča sa považuje dokonca za jednu z najlepších lezeckých oblastí na celom svete. Tento región leží len 45 km od hlavného mesta krajiny, Biškeku.
Avšak, vysokohorská infraštruktúra pre turistov nie je environmentálne vhodná a dostatočná pre stále sa zvyšujúci počet turistov. Cieľmi projektu sú preto 1. vytvorenie modelového riešenia riadenia vysokohorského turizmu v Kirgizsku (aplikovaného v regióne Ala-Arča) prostredníctvom rozvoja infraštruktúry pre vysokohorský turizmus na úrovni medzinárodných štandardov a 2. zvýšenie povedomia verejnosti o problematike vysokohorského turizmu, relevantných opatreniach ochrany prírody, SlovakAid a Slovenskej republike.

Partner projektu v Kirgizskej republike:
Gornye Chižiny OsOO
Táto organizácia, ako partner v rámci tohto projektu, je súkromná zisková spoločnosť. Bola založená v Biškeku v máji 2002. Firmu Gornye Chižiny OsOO riadi riaditeľ, Vladimir Komissarov. Táto organizácia má 4 zamestnancov na plný a 16 na čiastočný pracovný úväzok.

Celkový cieľ projektu
Projekt sa bude venovať problému vysokohorského turizmu v Kirgizsku, ktorý trpí nedostatkom environmentálne vhodnej infraštruktúry a nedostatočným rozsahom poskytovaných služieb. Vysokohorský turizmus sa rýchlo rozvíja a využívajú ho najmä zahraniční návštevníci. Tí však vyžadujú poskytovanie služieb na vysokej úrovni. Celkovým cieľom projektu je preto vytvoriť modelové riešenie pre posilnenie infraštruktúry a služieb pre účely vysokohorského turizmu. Prostredníctvom tohto posilnenia infraštruktúry sa zvýši štandard poskytovaných služieb pre turistov a na druhej strane sa zníži negatívny environmentálny vplyv turizmu na vysokohorské prostredie.

Obdobie implementácie projektu:
Február 2008 – marec 2009

Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte, napíšte nám. (projects@hzs.sk)


EN
Mountain Rescue Service Poprad (Horská záchranná služba Poprad) is implementing the project Pilot Solution for Environmentally Friendly High Mountain Tourism in Kyrgyzstan, within the Slovak Oficial Development Aid.

Brief project description:

The attractiveness of the country of Kyrgyzstan is an important factor in promoting the development of tourism, which is rapidly becoming significant to the national economy. There are over 88 major mountain ranges in Kyrgyzstan, most of them forming the Tien Shan System. In Kyrgyz Range the most interesting part for high mountains tourism is Ala-Archa gorge. The Ak-Sai region in Ala-Archa National Park is known as the one of the best climbing areas anywhere in the world. This region is situated only 45 km from the capital, Bishkek.
However, the high mountain infrastructure for tourists is not environmentally friendly and sufficient for the increasing amount of tourists. Therefore, the project outcomes are i) developing of the model solution of management of high mountain tourism in Kyrgyzstan (applied in Ala-Archa region) through the development of high mountain tourism infrastructure meeting international standards; ii) increasing awareness of high mountain tourism issues, relevant environment protection measures, SlovakAid schemes and Slovak Republic.

Partner institution in the recipient country:
Mountain Lodge Ltd.
Mountain Lodge Ltd, as the partner of this project, is private profit company, which was established in Bishkek in May 2002. Mountain Lodge is currently managed by Mr Vladimir Komissarov, Director. The company has 4 full time employees and 16 part time employees.

Overall goal of the project
The project will address the problem of the Kyrgyz high mountain tourism, which is lack of the environmentaly friendly infrastructure, as well as of unsufficient range of delivered services. High mountain tourism is quickly developing and is created mainly by foreign visitors. However, they are expecting provision of the service on high level. Therefore, the overall goal is to develop the model solution for the strengthening of infrastructureand services for high mountain tourism. Through the strengthening of the infrastructure the standard of the services for tourist will be higher and on the other hand, the negative environmental impact of tourism in high mountain environment will be lower.

Project duration:
February 2008 – March 2009

In case of any questions, please, do not hesitate to contact us at projects@hzs.sk.