Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Horský špecializovaný záchranný modul

Názov projektu: Horský špecializovaný záchranný modul

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP:  2 645 610,58 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.3. Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Vybudovanie záchranného modulu

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov – vytvorenie jedného špecializovaného záchranného modulu a 4 zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy.

Obdobie realizácie projektu: marec 2019 –  jún 2022

Opis: Projekt HZS, ktorým sa vybuduje odborný špecializovaný záchranný modul s technickým zázemím, materiálnym vybavením a odborným záchranným tímom. Strategický bod umiestnenia modulu je Liptovský Hrádok. Modul bude slúžiť na pátranie po nezvestných osobách, vyhľadávanie zavalených alebo zasypaných obetí a ich záchranu, ako aj pre iné špecifické udalosti v mestských aglomeráciách a prírodnom teréne. Modul bude spĺňať podmienky Vykonávacieho rozhodnutia komisie EU zo dňa 16.10.2014 č. 2014/762/EU, Príloha II, bod 3 pre registráciu do európskeho systému CECIS.

Ako jediný na území SR bude schopný zareagovať na požiadavku k zásahu a bude pripravený k transportu do 12 hodín. Jeho technické parametre a vybavenosť umožnia transport dostupnou slovenskou dopravnou technikou. Môže fungovať samostatne a tiež ako prídavná časť ďalšieho špecializovaného záchranného modulu na území SR i v zahraničí.

Ide o vozidlá, ktorých súčasťou sú:

  1. prieskumný a spojovací segment vrátane DRONu,
  2. elektrocentrála 2 kW  (zabezpečenie energetickej sebestačnosti, komunikácia, osvetlenie priestoru, nabíjanie rádiostaníc a iné),
  3. lanový záchranársky segment,
  4. kynologický záchranársky segment,
  5. stravovací segment,
  6. hygienický segment,
  7. osobné segmenty záchranárov,
  8. zdravotnícky záchranársky segment.

Výbava vozidiel, ako ich neoddeliteľná súčasť zahŕňa systém úložných priestorov pre uloženie jednotlivých segmentov s potrebným technickým zázemím, ako sú elektrické rozvody, osvetlenie, komunikačné a dátové rozvody, svetelné a zvukové výstražné znamenia nezávisle klimatizované koterce pre psov, nezávisle vykurované bunky na ubytovanie posádky, rozkladacia stanová prístavba na stravovacie a hygienické potreby členov tímu.

Hlavné medzníky projektu indikujúce efektívnu realizáciu jednotlivých činností sú rozčlenené do 3 etáp:

Prvá etapa bude zabezpečovať obstaranie technického vybavenia záchranného modulu, ktoré musí byť prispôsobené na dlhodobý výkon činnosti záchranárov. Výstroj a výbava tímu musí zabezpečovať stále spojenie s bázou, komunikáciu záchranárov medzi sebou, telekomunikačné spojenie záchranárov z miesta nasadenia, kde je zabezpečená orientácia v teréne v reálnom čase pomocou GPS technológií.

Materiálne vybavenie musí umožňovať prácu aj v ťažko priechodných terénoch, prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, v zúžených priestoroch vertikálneho, diagonálneho a horizontálneho smeru na útvaroch urbanistického i prírodného charakteru a v nešpecifických podmienkach.

Pôjde o obstaranie 4 špecializovaných terénnych automobilov s výbavou a výstrojom a jedného zálohového terénneho automobilu.

Druhá etapa bude zameraná na vytvorenie odborného záchranného tímu. Ten sa bude skladať zo štyroch samostatných štvorčlenných družstiev, jedného zálohového tímu a psov. Jeho členmi budú záchranári HZS s potrebnými odbornými špecializáciami.

Tretia etapa projektu sa bude týkať registrácie záchranného modulu do európskeho systému CECIS ešte pred ukončením projektu.