Bez výstrah

Horský špecializovaný záchranný modul

Názov projektu: Horský špecializovaný záchranný modul

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Výška NFP:  2 565 172,76 €

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.3. Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Cieľ: Vybudovanie záchranného modulu

Výsledky: Realizáciou projektu sa predpokladá naplnenie očakávaných merateľných ukazovateľov – vytvorenie jedného špecializovaného záchranného modulu a 4 zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy.

Obdobie realizácie projektu: 05.11.2018 – 26.01.2023

Vytvorenie záchrannej kapacity – modulu – pre nasadenie v horskom prostredí pri mimoriadnych

udalostiach. Samostatne fungujúci modul, ktorý môže byť použitý  ako prídavná časť iného

špecializovaného záchranného modulu na území Slovenskej republiky i v zahraničí.