Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Prijímacie konanie – právnik zastupovanie počas MD

Untitled Document

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prijímacie konanie
na pozíciu: právnik Horskej záchrannej služby, Horný Smokovec 52, 062 01  Vysoké Tatry  na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky,
organizačná jednotka: Riaditeľstvo, miesto výkonu štátnej služby: Horný Smokovec 52, 062 01  Vysoké Tatry

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického zamerania

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území SR
 • slovenské štátne občianstvo
 • prax  viac ako 6 rokov
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • vodičský preukaz typu B
 • práca s PC

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesíjny životopis
 • overená kópia rodného listu
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je
01. máj 2010

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 9. apríla 2010 na adresu:

Horská záchranná služba
Ing. Viola Zimmermannová
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry     

 

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.
Informácie súvisiace s výberovým konaním poskytne: Ing. Viola Zimmermannová,
tel. č. 052/7877733, zimmermannova@hzs.sk