Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Prijímacie konanie na funkciu záchranár špecialista Strediska lavínovej prevencie a na funkciu záchranár oblastného strediska HZS Malá Fatra, Veľká Fatra

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímacie konanie:

a)      na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko Malá Fatra, Oblastné stredisko Veľká Fatra

b)      na funkciu: záchranár špecialista Horskej záchrannej služby, Stredisko lavínovej prevencie

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné vzdelanie – funkcia záchranár

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, výhodou prírodovedné – funkcia záchranár špecialista 

Iné požiadavky:

bezúhonnosť

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby

pobyt na území SR

ovládanie štátneho jazyka

slovenské štátne občianstvo

zmysel pre tímovú prácu

flexibilita

vodičský preukaz typu B

práca s PC

znalosti anglického jazyka porovnateľné s úrovňou minimálne B1 – záchranár špecialista

ďalší cudzí jazyk výhodou – záchranár špecialista

IT znalosti výhodou – záchranár špecialista

Požadované doklady:

písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie

profesíjny životopis

kópia rodného listu

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka

kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR

vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,

potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. apríl 2022.

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 31. januára 2022 na adresu:

Horská záchranná služba

pplk. Ing. Viola Pohanková

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry      

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: pplk. Ing. Viola Pohanková,

pohankova@hzs.sk