Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Prijímacie konanie na funkciu: odborný referent pre skladové hospodárstvo

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prijímacie konanie na funkciu:

odborný referent pre skladové hospodárstvo v Horskej záchrannej službe, Horný Smokovec 17052, 062 01  Vysoké Tatry

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • trvalý pobyt na území SR
 • slovenské štátne občianstvo
 • ovládanie štátneho jazyka
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • zmysel pre tímovú prácu
 • odborná prax viac ako štyri roky
 • znalosť programu SAP výhodou
 • znalosť agendy skladového hospodárstva a evidencie majetku
 • práca s PC – Word, Excel (pokročilá úroveň)
 • ovládanie cudzieho jazyka výhodou
 • vodičský preukaz skupiny B

Predpokladaný termín nástupu: 01. 03. 2023

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesijný životopis
 • kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • kópia rodného listu
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou do 02. 12. 2022 na adresu:

Horská záchranná služba

Ing. Adriana Snášelová

Personálno – sociálne oddelenie

Horný Smokovec 17052

062 01 Vysoké Tatry      

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou alebo elektronickou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: Ing. Adriana Snášelová, 0902 521 769 snaselova@hzs.sk