Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Školenia spôsobilosti


Vyhlásenie termínu špecializovanej prípravy a skúšky

V zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe a Pokynu riaditeľa Horskej záchrannej služby č. 24/2022, ktorým sa vydáva Skúšobný poriadok (www.hzs.sk) riaditeľ Školiaceho strediska HZS vyhlasuje na rok 2022/2023 špecializovanú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti na: Záchrannú činnosť na lyžiarskej trati

Špecializovaná príprava a skúška sa uskutoční podľa poveternostných podmienok, v termíne ktorý bude uverejnený, alebo zaslaný e-mailom záujemcom o Záchrannú činnosť na lyžiarskej trati.

Žiadatelia, ktorí dosiahli vek 18 rokov a majú záujem o predmetnú špecializovanú prípravu a skúšku, môžu svoju žiadosť písomne zaslať v termíne do 15.11.2022 na adresu :

Školiace stredisko HZS, Dr. J. Gašperíka 598, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo e- mailom: skola@hzs.sk .

Súčasťou žiadosti musí byť:

  1. doklad o úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa osobitného predpisu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách) alebo doklad o zdravotníckom vzdelaní, ktorý musí byť platný počas celého procesu špecializovanej prípravy,
  2. doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 14 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 mesiace.

Vzor žiadosti a podmienky získania odbornej spôsobilosti sú uvedené v Skúšobnom poriadku Horskej záchrannej služby, ktorý je uverejnený na www.hzs.sk v sekcii Školenia. Žiadosť je záväznou objednávkou a potvrdením, že žiadateľ sa oboznámil so Skúšobným poriadkom. Na žiadosti zaslané po termíne alebo na žiadosti neúplné alebo v inej forme ako je uvedený vzor sa nebude prihliadať, pričom rozhodujúci je termín doručenia.